Tumblelog by Soup.io
 • dol-blathanna
 • stayopen
 • ifollowu
 • hoseanna
 • hesiamela
 • hexxe
 • baskua
 • bassman
 • CHJW
 • Alekwas
 • amal
 • Iamdonehere
 • wolalabym
 • OleLukoje
 • gosialke
 • tilde
 • PeaceInHeart
 • gaabu
 • karmazynowa
 • kasessita100happydays
 • newnightmare
 • iamsuperwoman
 • Schuyler
 • berewere
 • absolem
 • elderflower
 • TheGenuineM
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0460 a928 390
Reposted from777727772 777727772 viacholera cholera
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaheyorpheus heyorpheus
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viadygoty dygoty
9630 0d1f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
2657 b8d3 390
5784 b287 390
Reposted fromwasnae wasnae viagdziejestola gdziejestola
Reposted frommazzoo mazzoo viakapitandziwny kapitandziwny
5182 7cab 390
Reposted frompunisher punisher viapiehus piehus
3151 a6f8 390

jwstudying:

the truth

5682 4996 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiehus piehus
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viakran kran
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola

January 17 2018

4291 9826 390
Reposted fromMorti Morti viahormeza hormeza
5287 c496 390
8217 0ff2 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafelicka felicka
9682 4e75 390
Reposted byobermisneSoulPLedhellovenorKciukWzupiehugostiglitzprincess-carolynOhSnapniskowoasylopathszerszermaciekpstrzepyikariwhizzkidjethramy-anxietiesniedoskonaloscRethancrazydunkyxaldwatancora

January 16 2018

Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl